Oslo Arkitektforening og Oslo Contract & Furniture Fair i spennende samarbeid!

English version follows below.

Vi er svært glade for å få Oslo Arkitektforening som ny samarbeidspartner.

Oslo Design Fair er i stadig utvikling og høsten 2022 lanserte vi et nytt konsept som heter Oslo Contract & Furniture Fair (OCFF). Dette er et supplement til den eksisterende messen som gjennomføres parallelt. Her samles utstillere innenfor kategorier som gulv, flater, møbler, belysning, ute- og innemiljø, for å nevne noen.

OCFF er stedet for alle som jobber i prosjektmarkedet. Målet er å bli Norges ledende møteplass for skandinavisk design, møbel og interiør og den viktigste arenaen for bransjen. I arbeidet med en videreutvikling av konseptet, vil OCFF sette opp en scene i en egen hall tilegnet prosjektmarkedet med debatter og foredrag.

Gjennom et samarbeid med Oslo Arkitektforening (OAF) sikres faginnholdet. OAF jobber for en åpen og modig fagkultur og bidrar til å åpne opp faget og være en tydelig stemme i debatten om arkitektur og byutvikling i Oslo. De arrangerer samtaler, forelesninger, debatter og kurs for sine medlemmer.

Oslo Contract & Furniture Fair finner sted på Nova Spektrum Lillestrøm fra 30. august – 1. september 2023. I forbindelse med arrangementet som allerede er fylt med spennende foredrag og utstillinger, vil Oslo Arkitekforening arrangere en byvandring på Lillestrøm etterfulgt av en debatt med spennende deltakere. Mer informasjon rundt programmet kommer.

OAF and OCFF in exciting collaboration!

We are very happy to have Oslo Architects’ Association as our new partner.

Oslo Design Fair is constantly developing and in autumn 2022 we launched a new concept called Oslo Contract & Furniture Fair (OCFF). This is a supplement to the existing fair which is held in parallel. Exhibitors gather here in categories such as floors, surfaces, furniture, lighting, outdoor and indoor environments, to name a few.

OCFF is the place for everyone who works in the project market. The aim is to become Norway’s leading meeting place for Scandinavian design, furniture and interiors and the most important arena for the industry. In the work to further develop the concept, OCFF will set up a separate stage in a hall dedicated to the project market with debates and lectures.

Through a collaboration with Oslo Architects’ Association (OAF), subject content is secured. OAF works for an open and courageous professional culture and contributes to opening up the subject and being a clear voice in the debate about architecture and urban development in Oslo. They arrange talks, lectures, debates and courses for their members.

Oslo Contract & Furniture Fair takes place at Nova Spektrum Lillestrøm from 30 August – 1 September 2023. In connection with the event already filled with exciting lectures and exhibitions, the Oslo Architects’ Association will organize a city tour of Lillestrøm followed by a debate with exciting participants. More information about the program will follow.

Is your company interested in exhibiting at the Oslo Contract & Furniture Fair this autumn?

Sign up or send us an email at booking-odf@novaspektrum.no and we will help you.