Betingelser for standleie

 1. Påmeldingen er bindende når den foreligger hos NOVA Spektrum i utfylt stand. Utstilleren hefter for den totale standleie og registreringsavgift. NOVA Spektrum tar sisteavgjørelse når det gjelder tildeling av plass, og har anledning til på fritt grunnlag å avvise påmeldinger.

 2. Manglende oppfyllelse av utstillerens ønske om bestemt standplassering e.l. gir ikke utstilleren rett til å avbestille, kreve prisavslag, erstatning e.l.

 3. Velger en påmeldt utstiller ikke å delta på arrangementet, eller er forhindret fra å delta, fritar ikke dette utstilleren fra å betale standleien og registreringsavgiften. NOVA Spektrum kan fritt disponere det areal som blir ledig som følge av den manglende deltakelsen, uten at dette gir den påmeldte utstilleren noe refusjonskrav på standleien og registreringsavgiften. Dersom en utstiller på tidspunktet for avholdelse av arrangementet kan bevise at utstiller er forhindret fra å delta på arrangementet på grunn av reiserestriksjoner som medfører karanteplikt i hjemlandet eller i Norge knyttet til den pågående Covid-19-epidemien, vil NOVA Spektrum diskutere en delvis refusjon med den aktuelle utstiller.

 4. Enhver utstiller er fullt ut bundet av NOVA Spektrums Betingelser i dette dokument, Reglement for NOVA Spektrum og øvrige relevante bestemmelser fastsatt av NOVA Spektrum / arrangør. Dette gjelder uansett om utstilleren har tatt forbehold av noe slag, med mindre vedkommende forbehold er skriftlig akseptert av NOVA Spektrum. NOVA Spektrum avgjør med bindende virkning tvister om forståelse av Betingelser, Reglement og øvrige bestemmelser fastsatt av NOVA Spektrum

 5. Reglementet for NOVA Spektrum er fastsatt i eget dokument, og inneholder viktige bestemmelser om bl.a. utforming av forskjellige typer stands, tekniske og praktiske vilkår/forhold, adferd under utstillinger, force majeure osv. Ved å godta Betingelsene i dette dokument, godtas også Reglementet. Se reglementet »

 6. Åpen stand, veggstand og utestand er beskrevet i punkt 3, 4, 5 og 6 flg. i Reglementet.

 7. NOVA Spektrum forbeholder seg retten til å fakturere bestilte serviceytelser/leveranser, samt katalogvarer til standbygging og standinnredning med forfall i forkant for arrangementet. Ved forhåndsfakturering er NOVA Spektrum ikke forpliktet til å levere de bestilte serviceytelser/leveranser dersom betaling ikke er funnet sted til forfall. Utstilleren er ansvarlig for betaling for NOVA Spektrums leveranser til standen, enten leveransene er bestilt av utstiller eller utstillers leverandører.

 8. Dersom ikke annet er avtalt, eller annen prosedyre følges, skal NOVA Spektrums tilgodehavende innbetales i henhold til fakturaens forfallsbetingelse. Dokumentasjon for innbetalt standleie må kunne forevises for å få adgang til hallene i utstillingsperioden.

 9. Unnlatelse av å innfri betalingsbetingelsene kan medføre tap av det tildelte standareal. NOVA Spektrum har i så tilfelle rett til å disponere plassen.

 10. Fremleie av utstillingsareal er ikke tillatt. Kun påmeldte firmaer kan delta på utstillingen.

 11. NOVA Spektrum forbeholder seg retten til å avslutte registrering eller eventuelt å redusere påmeldt areal hvis utstillingen blir fulltegnet på et tidlig tidspunkt. Standareal anvises i den utstrekning det er mulig i de forskjellige produktgrupper.

 12. Bare varer og tjenester som er påmeldt kan vises på utstillingen. Utstilte gjenstander kan ikke fjernes fra standen i utstillingsperioden uten NOVA Spektrums skriftlige samtykke. NOVA Spektrum har anledning til, uten å angi grunn, å pålegge fjernet eller selv fjerne utstilte varer og tjenester som ikke dekkes av utstillingens hovedområder eller som ikke oppfyller normale kvalitetskrav eller for øvrig fremstår som farlige eller upassende.

 13. Samtlige utstillere, også utenlandske, som skal selge varer/tjenester fra stands direkte til forbruker for mer enn NOK 50.000 plikter å være registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Fremleie av stands (gjelder organisatorer av paviljonger) til utstillere anses også som avgiftspliktig virksomhet. Dersom omsetningen gjennom en slik virksomhet overstiger NOK 50.000 i en 12-måneders periode plikter selskapet som fremleier å registrere seg i merverdiavgiftsregisteret i Norge. Utenlandske foretak uten fast forretningssted i Norge skal registrere seg gjennom en representant for merverdiavgift.

 14. Tekniske papirer inneholdende standplassering, bestillingsskjemaer og prislister sendes ut som e-post eller ordinær post til utstillere i rimelig tid før arrangementstidspunktet eller ved påmeldingsfristens utløp.

 15. NOVA Spektrum kan avlyse, flytte eller endre Arrangementet dersom det foreligger saklig grunn eller dersom Arrangementet ikke kan bli gjennomført som forutsatt av partene som følge av forhold som NOVA Spektrum ikke kan lastes for, herunder dersom krig, streik, lockout, brann, bombetrussel, naturkatastrofer, sykdomsutbrudd, herunder den pågående koronasituasjon, eller andre forhold medfører at det etter NOVA Spektrums skjønn ikke er mulig, forsvarlig eller sømmelig å gjennomføre Arrangementet som forutsatt (herunder fordi gjennomføring kan skade NOVA Spektrums rykte). Som saklig grunn regnes f.eks at det melder seg på et uforsvarlig lavt antall utstillere eller at NOVA Spektrum har grunn til å anta at publikumsbesøket vil bli uforsvarlig lavt. Utgifter eller egenarbeid utstilleren har pådratt seg i anledning utstillingen refunderes ikke.

 16. NOVA Spektrum har overfor utstilleren ikke noe ansvar for eventuell lav oppslutning om en utstilling fra utstillere og/eller besøkende, eller for at eventuelle sentrale utstillere uteblir.

 17. NOVA Spektrum fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil i trykket eller elektronisk informasjonsmateriell om utstillingen.

 18. Ved eventuelt erstatningsansvar overfor utstilleren er NOVA Spektrum uansett ikke erstatningsansvarlig for utstillerens indirekte tap.

 19. Utstilleren må overholde norske lover og forskrifter og innhente alle eventuelle nødvendige tillatelser fra ansvarlig myndighet i forbindelse med utstillingen. Utenlandske utstillerrepresentanter som ikke omfattes av EØS-reglene, og som skal selge direkte til forbruker, må etter gjeldende regler ha arbeidstillatelse. Dersom det benyttes utenlandsk arbeidskraft til f.eks. standbygging, kreves det at disse har arbeidstillatelse.

 20. Om NOVA Spektrum ved en eller flere anledninger skulle unnlate å følge opp sine rettigheter eller noen utstillers forpliktelser etter Betingelsene eller Reglementet, medfører dette ingen begrensninger i forhold til NOVA Spektrums rett til å gjøre vedkommende rettigheter/forpliktelser gjeldende ved senere anledninger. Under gjeldende norske regler, må utstillere fra land utenfor EØS-området ha arbeidstillatelse før de kan selge direkte til forbrukerne.